CEC Bank: Conditii generale de acordare a creditelor

CEC Bank credite

CEC Bank credite


Creditele se acorda la cererea clientilor, daca indeplinesc cel putin urmatoarele conditii:

1. sa aiba cont curent deschis la CEC Bank

2. credite se pot acorda si persoanelor fizice majore, cu cetatenie romana, cu domiciliul intr-una din tarile Uniunii Europene, in conditiile in care persoana fizica face dovada resedintei in Romania

3. in functie de nivelul veniturilor nete certe cu caracter de permanenta, de garantiile constituite, de durata de creditare si de valuta creditului, gradul de indatorare variaza si poate ajunge pana la maximum 65,8%

4. sa faca dovada constituirii aportului propriu, daca la tipul de credit solicitat este necesar aport propriu

5. sa faca dovada ca pot sustine rambursarea creditului si plata dobanzilor, comisioanelor din veniturile nete realizate. La determinarea veniturilor salariale se are in vedere o documentatie simplificata, in situatia obtinerii datelor referitoare la venituri din baza de date ANAF

6. sa prezinte garantiile corespunzatoare tipului de credit solicitat, comunicate de Banca

7. clientul, familia clientului si fideiusorii acestuia sa nu inregistreze, la data solicitarii creditului, obligatii neachitate la scadenta fata de CEC Bank si/sau fata de alte banci si nici datorii restante sau debite restante catre terti

8. sa aiba un comportament bun de plata in relatia cu institutiile de credit

9. varsta maxima a clientilor la data stabilita prin contractul de credit pentru rambursarea integrala a creditului, precum si a membrilor de familie care participa cu veniturile realizate la evaluarea bonitatii clientului, va fi de maximum 75 ani, in functie de garantiile constituite, pentru toate categoriile de credit

10. la acordarea creditelor se pot lua in considerare atat venituri ale clientilor, cat si ale familiei clientului, respectiv sotul/sotia si rudele si afinii acestuia, care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul precum si veniturile unor codebitori – persoane fizice care nu au calitatea de membri de familie care locuiesc si gospodaresc impreuna cu clientul, dar care au grad de rudenie I sau II cu clientul (ex.: copii, parinti, frati/surori)

11. membrii familiei declarati de client au acelasi domiciliu; in cazul in care din actele de identitate rezulta ca unii dintre membrii familiei declarati nu au acelasi domiciliu cu clientul, la evaluarea bonitatii acestuia se pot lua in calcul veniturile persoanelor respective numai in conditiile in care clientul si membrii de familie respectivi vor declara pe proprie raspundere ca locuiesc si gospodaresc impreuna

12. efectuarea analizei de bonitate a clientului se poate realiza si prin luarea in considerare doar a veniturilor acestuia si a unora dintre membrii familiei declarati de client, dar numai in conditiile in care clientul va include in declaratia pe proprie raspundere si angajamentele de plata ale celorlalti membrii ai familiei declarati, ale caror venituri nu sunt luate in calcul

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta 52/2016 a Guvernului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, clientul trebuie sa aiba in vedere urmatoarele:

- Posibilele fluctuatii ale ratei de schimb valutar ce ar putea afecta suma ce trebuie platita, in cazul contractarii unui credit in EURO, in sensul majotarii acesteia, putand duce la afectarea posibilitatii de plata;

- Posibilele fluctuatii ale ratelor de dobanda datorate, aferente creditului contractat, avand in vedere ca acesta este este un imprumut cu rata variabila a dobanzii, pe intreaga durata de creditare, exprimata in fluctie de un indice de referinta (ROBOR/EURIBOR)

- Respectarea termenilor si conditiilor contractului de credit nu garanteaza rambursarea valorii totale a creditului in temeiul contractului de credit;

- Nerespectarea angajamentelor legate de contractul de credit pot genera consecinte financiare si/sau juridice:

> Pentru ratele de credit restante, se percepe o dodanda penalizatoare, care se calculeaza pe baza de procent fix de trei puncte procentuale, care se adauga la rata dobanzii curente si se aplica la principalul restant.
> Pentru intarzierea in rambursarea sumelor datorate Bancii peste termenele stabilite in graficul de rambursare, Banca transmite la Biroul de Credit si/sau catre Centrala Riscului de Credit, informatii despre client/codebitor in cazul in care obligatiile de plata restante sunt mai mari de 30 de zile.
> In cazul neachitarii primelor de asigurare, conform conditiilor inscrise in polita/contractul de asigurare, Banca are dreptul, fara a fi obligata in nici un fel, sa solicite incheierea unei noi polite sau reinnoirea politei/contractului de asigurare pe contul si in numele clientului, cu o instiintare prealabila a acestuia, la una din societatile de asigurare-reasigurare cu care Banca are incheiate contracte de bancassurance.
> In situatia neindeplinirii de catre client a oricarei alte obligatii catre Banca nascute din contract, Banca poate declara scadenta anticipata a intregului credit ramas de rambursat. In cazul acumularii unor intarzieri mai mari de 90 de zile la rambursarea creditului conform prevederilor contractuale, Banca este indreptatita sa declanseze procedura de executare silita.
> In ultima instanta, locuinta ipotecata poate fi supusa procedurii de executare silita in cazul neachitarii ratelor.

- Eventualele costuri suplimentare pot fi generate de:

> servicii prestate la cererea clientului, in legatura cu derularea creditului pentru care se solicita un comision unic pentru servicii prestate;
> inscrierea/prelungirea/modificarea (dupa caz) si radierea garantiei reale mobiliare asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale clientului/codebitorilor si ale conturilor de card de debit ale clientului la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
> toate costurile (taxe, onorarii, alte costuri) care trebuie achitate in legatura cu incheierea, publicitatea si/sau inregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia (a contractelor de garantii, inclusiv prelungirea/radierea acestora etc.), inclusiv taxele notariale.
> sumele reprezentand primele de asigurare aferente politelor de asigurare pentru riscuri generale, in conformitate cu valoarea bunurilor acceptate in garantie, pentru care se incheie astfel de politele si/sau cota de prima PAD, avand in vedere ca Banca nu impune incheierea politelor de asigurare cu un anumit prestator de astfel de servicii;
> sumele aferente evaluarii bunurilor imobile/mobile admise in garantie, cu exceptia cazului in care evaluarea se realizeaza de evaluatorii interni ai Bancii.

Sursa: site-ul CEC Bank