Educatie financiara

Stimate domn,

Nu riscati sa faceti inchisoare pentru neplata creditului de la CAR sau banci. In cazul datoriilor la imprumuturi, nu se aplica Codul Penal, ci Codul de Procedura Civila, cu privire la executarea silita a bunurilor si veniturilor datornicilor fata de un creditor.

Ceea ce inseamna ca daca nu ati platit creditul la CAR, puteti fi doar executat silit, prin poprirea veniturilor si sechestru pe bunurile pe care le detineti, nu puteti fi trimis la inchisoare. 

Riscati sa faceti inchisoare doar in situatia in care ati comis vreo frauda pentru obtinerea creditului, precum falsificarea actelor.

Reveniti la mine pentru alte probleme cu bancile.

Cu stima,

Vasile Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

In ce conditii se poate inchide un cont la Intesa Sanpaolo Bank?

Conditiile de inchidere a unui cont de persoana fizica la Intesa Sanpaolo Bank, conform Conditiilor generale de afaceri persoane fizice:

20. ÎNCHIDEREA CONTURILOR

20.1.Închiderea unui cont curent poate fi iniţiată în orice moment de Client sau de către Bancă sau ca urmare a expirării termenului pentru care a fost deschis. Condiţia necesară care trebuie îndeplinită la închiderea unui cont curent este regularizarea prealabilă a tuturor obligaţiilor prezente și/sau viitoare ale Clientului faţă de Bancă, precum și a obligaţiilor asumate de Bancă pentru Client. La închiderea contului curent, se vor închide și toate celelalte conturi ale Clientului deschise la Bancă.

20.2.  Contul curent se poate închide la cererea scrisă a Clientului adresată Băncii, cu un preaviz de 30 zile. În situaţia în care Banca a emis pe numele Clientului un card de debit legat de contul curent al acestuia, contul curent nu poate fi închis decât după trecerea unui termen de 30 (treizeci) de zile de la returnarea cardului Băncii și regularizarea tuturor tranzacţiilor efectuate cu acest card.

20.3.  Banca poate închide un cont curent sau orice subcont al acestuia in condițiile prezentelor CGA fără nici o justificare, cu un preaviz de 2 (două) luni socotit de la data transmiterii către Client a comunicării scrise în acest sens, pentru orice tip de cont de plăți, in cazul contului de plăti cu servicii de baza, fiind obligatorie motivarea deciziei de incetare a relatiei, informand Clientul, dacă este cazul, și despre maniera în care va fi tratat soldul acestuia.

20.4.  Banca își rezervă dreptul de a închide din proprie iniţiativă, imediat și fără preaviz, contul curent al unui Client, de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei judecătorești și fără a fi necesară efectuarea unor formalităţi (pact comisoriu) în toate situaţiile în care Clientul încalcă una sau mai multe obligaţii contractuale faţă de Bancă, în baza unei simple notificări scrise comunicate de Bancă Clientului.

20.5 .În cazul neutilizării unui cont de plăți, timp de 6 (șase) luni (exceptându-se operaţiunile efectuate din iniţiativa Băncii) și în condiţiile unui sold mai mic de 5 (cinci) euro (sau echivalent în Lei), Banca poate închide aceste conturi cu un preaviz de două luni socotit de la data transmiterii către Client a unei comunicări scrise în acest sens, urmând ca, după efectuarea regularizărilor necesare, dacă contul curent respectiv are un sold pozitiv, Banca să trateze sumele respective în concordanţă cu instrucţiunile scrise date de Client.

20.6 .În cazul neutilizării unui cont de plăți cu servicii de bază timp de 24 (douăzeci și patru) luni (exceptându-se operaţiunile efectuate din iniţiativa Băncii), Banca poate închide aceste conturi cu un preaviz de două luni socotit de la data transmiterii către Client a unei comunicări scrise în acest sens, urmând ca, după efectuarea regularizărilor necesare, dacă contul curent respectiv are un sold pozitiv, Banca să trateze sumele respective în concordanţă cu instrucţiunile scrise date de Client

20.7 .În toate situaţiile, dacă în perioada de preaviz comunicată de Bancă în ceea ce privește închiderea contului, Banca nu primește nicio instrucţiune din partea Clientului privind modul de tratare a soldului contului curent vizat, Banca va transfera sumele în cauză într-un cont colector, unde le va contabiliza pe perioada stabilită de lege, sumele respective nefiind purtătoare de dobândă. In toate cazurile de inchidere a unui Cont, termenul in care Clientul va putea solicita restituirea sumelor care au reprezentat soldul creditor al respectivului Cont la data inchiderii acestuia, este termenul special de prescriptie care incepe sa curga de la data la care notificarea de inchidere a contului se considera primita de catre Client in conformitate cu prevederile articolului intitulat „Notificari” din cuprinsulprezentelor CGA.

20.8.Documentele depuse de Client la data deschiderii contului (curent etc.), la data actualizării datelor sale de identificare, cele depuse odată cu derularea operaţiunilor prin Bancă sau orice alte documente solicitate de Bancă, nu vor fi returnate Clientului la închiderea contului.

20.9. Prezentele CGA vor guverna relaţiile mutuale dintre Client și Bancă, chiar și după închiderea contului curent al Clientului.

Sursa: Condiţii Generale de Afaceri ale Băncii Comerciale Intesa Sanpaolo România S.A. – Persoane Fizice

Cum se inchide un cont la CEC Bank

reclamatie cec bank

Care este procedura de inchidere a unui cont pe persoana fizica la CEC Bank, conform Conditiilor generale de afaceri ale bancii:

XII. INCETAREA RELATIILOR DE AFACERI

1. Banca este indreptatita sa rezilieze contractele de cont ale unui Client, de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantelor de judecata si fara orice alte formalitati prealabile, oricand, daca se constata culpa acestuia, daca se diminueaza in vreun fel siguranta Bancii privind buna credinta, reputatia sau capacitatea Clientului de a asigura derularea oricarui contract cu Banca sau in cazul in care Conducerea Bancii decide astfel.

2. Banca poate denunta unilateral contractul-cadru si are obligatia de a notifica Clientul cu cel putin 2 luni inainte de denuntarea acestuia fara a aduce atingere prevederilor legale cu privire la nulitatea contractelor sau la imposibilitatea executarii acestora si nici a celor cu privire la dreptul partilor de a solicita incetarea contractului ca urmare a neindeplinirii culpabile de catre o parte a obligatiilor contractuale.

In cazul denuntarii, Clientul isi va executa toate obligatiile asumate, pana la data incetarii contractului.

3. Contul Curent se inchide la solicitarea Clientului sau din initiativa Bancii. 3.1. Contul curent se inchide la solicitarea Clientului in urmatoarele cazuri:
a)  la solicitarea scrisa a titularului

b)  la solicitarea societatii de baza, in baza unei cereri scrise pentru Clienti care au subunitati fara personalitate juridica sau puncte de lucru;

c) in cazul lichidarii persoanei juridice din initiativa proprie sau a lichidarii judiciare, situatie in care Clientul va prezenta unitatii Bancii unde s-a deschis contul urmatoarele documente:
– cererea de lichidare a contului, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal Clientul, respectiv delichidatori numiti potrivit legii;

– hotararea organului competent sau orice alt document prevazut in statutul si/sau actul constitutiv precum si radierea de la Oficiul Registrului Comertului.

3.2. Contul curent se poate inchide din initiativa Bancii in urmatoarele cazuri:
a) in cazul in care timp de 12 luni contul nu prezinta alta miscare decat operatiuni reprezentand comisioanele datorate si dobanda bonificata la disponibilitatile existente, soldul contului este mai mic sau egal cu 50 lei sau echivalentul in valuta ori contul a acumulat debite aferente comisionului de administrare cont si/sau a tranzactiilor ce depasesc contravaloarea soldului creditor al contului;
b) in cazul in care se constata fraude sau suspiciuni de frauda cu privire la activitatea desfasurata de catre Client, precum si cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate de Client;
c) in cazul in care Clientul nu furnizeaza documente si/sau informatiile solicitate de Banca prevazute de masurile de cunoastere a clientelei aplicabile sau furnizeaza date si/sau documente false, incorecte;
d) incazul in care Clientul nu isi actualizeaza datele intermen de 30 zile de la modificarea acestora sau in termen de 60 zile de la data notificarii de catre Banca in acest sens;
e) in cazul in care, pe perioada derularii relatiei de afaceri, Clientul nu poate proba prin informatii sigure identitatea titularului, a reprezentantilor legali sau a beneficiarului real al contului sau a fondurilor, in vederea confirmarii / verificarii acestor informatii, ulterior solicitarii efectuate de catre Banca in acest sens;
f) in orice caz in care relatia de afaceri depaseste apetitul intern de risc al Bancii, inclusiv a riscului reputational, prin identificarea de informatii negative serioase, inclusiv participarea in activitati ilegale;
g) in cazul in care la efectuarea consultarii RECOM de catre Banca, Clientul apare ca fiind radiat din evidentele Oficiului Registrului Comertului ca urmare a dizolvarii societatii, Banca va inchide contul fara a notifica Clientul;
h) in cazul existentei unui numar repetat de incidente majore pe numele Clientului, asa cum sunt ele definite de reglementarile BNR in vigoare (ex.: incidente de plati majore, raportate de Banca, cu cecuri, bilete la ordin, cambii, datorii fata de Banca);
i) in cazul in care se produce un eveniment sau intervine o circumstanta (ex.: proceduri judiciare, arbitrale sau administrative initiate impotriva Clientului, procedura de dizolvare, producerea unor incidente legate de comportamentul Clientului in incinta Bancii etc.) care, in opinia rezonabila a Bancii, genereaza risc reputational sau juridic pentru Banca;
j) in cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatiile fata de Banca sau daca a incalcat legislatia in vigoare;
k) titularul/imputernicitul contului apare in una din listele publicate pe lista oficiala a M.A.E., fiind suspect de savarsirea sau finantarea actelor de terorism;
l) in situatia in care, dupa deschiderea unui cont, apar probleme legate de verificarea identitatii beneficiarului real si/sau de provenienta fondurilor, care nu pot fi solutionate, Banca va inchide contul si va restitui banii sursei de la care i-a primit, cu respectarea tuturor obligatiilor instituite prin legislatia privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in cazul in care aceste informatii nu pot fi obtinute;
m) sursa fondurilor nu poate fi corect identificata sau declaratiile date de catre Client nu sunt conforme cu realitatea in raport cu activitatea tranzactionala sau sunt date in mod batjocoritor;
n) Clientul se face vinovat de utilizarea necorespunzatoare a instrumentelor de plata, inclusiv de emitere de cecuri fara acoperire sau de emitere de cambii si bilete la ordin care nu au fost onorate la scadenta;
o) in cazul in care, pe parcursul relatiei de afaceri, bonitatea Clientului/activitatea derulata nu mai corespund profilului de risc al Bancii si /sau prezinta riscuri considerate de Banca ca fiind inacceptabile;
p) Clientul nu coopereaza cu Banca si nu prezinta, la solicitarea Bancii, documente care sa permita acesteia verificarea datelor si informatiilor furnizate de Client, documente justificative ale tranzactiei, inclusiv verificarea sursei fondurilor implicate in activitatea Clientului;
q) Clientul nu respecta prezentele Conditii Generale de Afaceri ale Bancii

In toate cazurile mai sus mentionate, Banca poate bloca toate conturile clientului si poate restrictiona accesul Clientului la servicii, inclusiv servicii online, ca masuri adoptate pentru prevenirea/ combaterea/ inlaturarea oricaror riscuri legale, de frauda, operationale, de conformitate sau reputationale la care Banca ar putea fi expusa ca urmare a unor operatiuni bancare efectuate in legatura cu contul/conturile Clientului.

4. Banca respecta si aplica regimurilor sanctionatorii nationale, precum si cele internationale emise de catre UE, ONU si OFAC si asigura indeplinirea obligatiilor cu privire la raportarea oricaror tranzactii ce incalca sau asupra carora exista suspiciunea ca incalca aceste regimuri sanctionatorii. In aceste cazuri, Banca poate bloca accesul la serviciile si produsele financiare oferite Clientului si poate decide incheierea relatiei de afaceri.

Clientul va fi notificat, Banca avand dreptul inchiderii conturilor in termen de 60 zile de la Notificare, timp in care conturile pot fi blocate.

5. Raportul juridic derivat din deschiderea contului va putea sa inceteze si la initiativa Clientului, ai mputernicitilor acestuia sau a mostenitorilor pe baza inscrisurilor doveditoare ale calitatii si capacitatii de a dispune de cont.

6. Reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului trebuie sa se prezinte la ghiseele Bancii in termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea optiunii privind reactivarea sau lichidarea contului. Dreptul la actiune in restituirea soldului creditor rezultat la inchiderea contului se prescrie in termen de 5 ani de la data inchiderii contului curent.

7. In situatia inchiderii contului din initiativa Bancii, se va proceda la calcularea si inregistrarea la zi a dobanzilor bonificate calculate la disponibilitatile existente in cont, iar contul va fi inchis dupa recuperarea creantelor datorate Bancii, inclusiv a spezelor si comisioanelor. La soldul contului inchis nu se bonifica dobanda. Orice sume existente in conturile Clientului vor fi transferate intr-un cont inactiv la dispozitia acestuia. Banca poate reclasifica sumele respective ca venituri ale Bancii, fara a afecta dreptul Clientului de a solicita aceste sume. Termenul de prescriptie, de 5 ani, se calculeaza de la data la care notificarea de inchidere a contului, transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunostinta Bancii, a fost efectiv primita de catre Client. Pentru pastrarea sumelor in conturi inactive, Banca poate percepe comisioane.

8. Contul Curent al Clientului nu se va inchide in situatia in care Clientul are si calitatea de imprumutat al Bancii (inclusiv codebitor sau coplatitor) in baza unui contract de credit, pana la rambursarea integrala a creditului, a dobanzilor si a comisioanelor aferente, daca detine produse de economisire cu cont curent atasat, sau contul curent este inclus in componenta unui pachet de produse si servicii, sau pana Banca va decide altfel. In aceste cazuri, Banca poate decide limitarea/ restrictionarea produselor si serviciilor oferite.

9. Este interzisa utilizarea, reproducerea, distribuirea, asocierea sau publicarea, sub orice forma si indiferent de scop, a numelui si logo-ului Bancii, de catre orice Client persoana fizica/juridica, fara acordul prealabil scris al Bancii pentru fiecare astfel de utilizare.
9.1. 
In cazul in care Clientul incalca obligatiile prevazute la art.8, Banca va proceda la rezilierea relatiilor de afaceri dintre cele doua parti.

Ce se intampla cu asigurarile RCA Euroins?

GHID INFORMATIV UNSAR – BAAR

Precizari in contextul celei mai recente decizii a ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara vizand societatea Euroins Romania

a) In cazul in care detineti o polita de asigurare emisa de Euroins Romania

Polita dumneavoastra de asigurare ramane in continuare valabila, producandu-si efectele.

Puteti insa denunta in orice moment polita si sa incheiati una noua la un alt asigurator autorizat. Daca denuntati polita si nu ati avut daune in perioada de valabilitate de pana la denuntare, pentru perioada ramasa aveti dreptul sa va recuperati diferenta de prima de la FGA – Fondul de Garantare a Asiguratilor.

ATENTIE! Daca nu va exercitati dreptul de denuntare a politei, aceasta ramane valabila, conform prevederilor legale:

(i)  pana la data la care lichidatorul judiciar numit de instanta o data cu deschiderea procedurii falimentului denunta politele de asigurare, cu informarea prealabila a asiguratului;

(ii)  pana la data de valabilitate a asigurarii prevazuta in polita, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii de faliment de catre Tribunalul Bucuresti, cu exceptia asigurarilor de garantii, pentru care termenul este de 150 de zile. Aceasta inseamna ca, in cazul in care valabilitatea politei inscrisa in documentul de asigurare depaseste unul sau celalalt dintre termenele mentionate anterior, dupa caz, nu veti mai fi asigurat.

Precizarile de mai sus sunt valabile si pentru situatia in care detineti o polita de asigurare RCA emisa de Euroins Romania. Prin urmare, puteti circula pe drumurile publice, iar in cazul unor controale in trafic din partea organelor abilitate, nu veti fi sanctionati – polita dumneavoastra RCA fiind valabila. Pe scurt, sunteti in continuare asigurati, desigur cu luarea in considerare a atentionarii de mai sus.

De asemenea, in cazul in care sunteti vinovat de producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale si/sau vatamari corporale, tertul pagubit va fi despagubit in baza acestei polite in limitele stabilite de Legea 213/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguratilor, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 500.000 lei si prin inscriere la masa credala in cadrul procedurii de faliment care se va solutiona in prima instanta de Tribunalul Bucuresti, iar in faza apelului de Curtea de Apel Bucuresti.

b) In cazul in care sunteti victima unui accident rutier produs de un conducator auto prin intermediul unui autovehicul asigurat printr-o polita RCA emisa de Euroins Romania:

(i)  Daca nu ati avizat inca dauna la Euroins Romania, aveti dreptul sa o faceti adresandu-va Fondului de Garantare a Asiguratilor intre data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a deciziei Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de retragere a autorizatiei de functionare si constatare a existentei indiciilor starii de insolventa a Euroins Romania si data incetarii contractelor de asigurare, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data pronuntarii hotararii de deschidere a procedurii falimentului. De asemenea, in cazul in care ati avizat dauna la Euroins Romania, dar aceasta societate nu a procedat la deschiderea dosarului de dauna, puteti sa va adresati cu o solicitare scrisa in acest sens FGA la sediul acestuia, prin posta, posta electronica sau prin alte mijloace de comunicare la distanta care asigura transmiterea textului solicitarii;

(ii)  Pentru incasarea diferentelor de prima / indemnizatiilor / despagubirilor veti putea depune la FGA cereri de plata motivata insotite de documente justificative, incepand cu data publicarii deciziei ASF de retragere a autorizatiei pentru Euroins Romania in Monitorul Oficial si pana la maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii de faliment sau de la data nasterii dreptului de creanta, atunci cand acesta s-a nascut ulterior.FGA are dreptul de a incepe plata sumelor cuvenite creditorilor de asigurari (asigurati, beneficiari, terte persoane pagubite) dupa 60 de zile de la data deciziei ASF de retragere a autorizatiei de functionare a Euroins Romania dupa parcurgerea de catre creditorii de asigurari a procedurii administrative de plata prevazute de lege. Pentru mai multe detalii referitoare la procedura care trebuie parcursa si formularele pe care le puteti utiliza in relatia cu FGA, puteti consultawww.fgaromania.ro

(iii)  Indiferent daca v-ati adresat sau nu FGA in vederea incasarii despagubirii, aveti dreptul sa formulati si o cerere de admitere a creantei (despagubirii pretinse) in cadrul procedurii de faliment in termenele si urmand instructiunile lichidatorului judiciar care va fi desemnat de Tribunalul Bucuresti. Trebuie sa stiti ca, in masura in care ati incasat sume de la FGA, acestea vor fi deduse in cadrul procedurii de faliment din sumele pe care ati mai fi eventual indreptatit sa le primiti.

INFORMATII DE CONTEXT

Romania este una dintre tarile din Uniunea Europeana care beneficiaza de un mecanism de siguranta pentru asigurati in cazul falimentului unei companii de asigurari: FGA – Fondul de Garantare a Asiguratilor.

Fondul, ca o schema de garantare in domeniul asigurarilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurari de consecintele insolventei unui asigurator intrat in procedura de faliment.

Destinatia principala a sumelor aflate la dispozitia FGA este plata catre creditorii de asigurari a indemnizatiilor/despagubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative si obligatorii incheiate in conditiile legii si a primelor datorate de asigurator pentru perioada in care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a incetarii contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevazut de lege.

Disclaimer: informatiile prezentate mai sus sunt cu caracter general. Pentru solutionarea cazurilor concrete va recomandam sa urmati instructiunile autoritatilor competente (ASF, FGA, instante jucatoresti etc.) si, eventual, sa apelati la consultanta de specialitate.

Care banci au cele mai mici dobanzi la creditele ipotecare verzi?

dobanzi credite ipotecare verzi

Creditele ipotecare verzi sunt imprumuturile pentru cumpararea de apartamente sau case ecologice, cu consum redus de energie, ceea ce inseamna ca au o valoare mai mare decat casele obisnuite.

Motiv pentru care bancile sunt dispuse sa reduca putin dobanzile la creditele pentru aceste tipuri de locuinte, comparativ cu un credit standard.

Dobanzile Anuale Efective (DAE) pentru astfel de imprumuturi in lei se situeaza intre 8,32% la Garanti BVVA, pentru creditul cu dobanda variabila si 11,05% in cazul creditului BRD cu dobanda fixa pe toata perioada de creditare, de pana la 30 de ani.

Majoritatea creditelor au DAE cu niveluri de peste 9%, iar celelalte 6 credite, din totalul de 17 au DAE intre 8% si 9%, nu mai mici. Astfel ca media dobanzilor celor 17 credite este 9,31%.

Top 3 banci cu cele mai mici dobanzi

Bancile cu cele mai mici dobanzi (DAE) la creditele ipotecare verzi sunt, in ordine:

– Garanti BBVA – 8,32% 
– Alpha Bank – 8,71% 
– Banca Transilvania (BT) – 8,73%.

Creditul Garanti BBVA are o dobanda variabila pe toata perioada de creditare, formata din marja fixa de 2,25% si IRCC (5,71%), in timp ce la Alpha Bank si BT sunt credite cu dobanzi fixe in primii cinci ani, ulterior variabile.

Bancile cu cele mai mari dobanzi

Bancile cu cele mai mari dobanzi (DAE) la creditele ipotecare verzi sunt:

– BRD – 11,06% la creditul cu dobanda fixa pe toata perioada si 9,65% la creditul cu dobanda fixa pe 8 ani;

– BCR – 9,74% la creditul cu dobanda fixa pe 10 ani si 9,66% la creditul cu dobanda variabila

– Unicredit – 9,58% la creditul cu dobanda variabila

Exemplu de calcul al costurilor

Pentru un credit ipotecar in valoare de 50.000 de euro (250.000 de lei) pe o perioada de 25 de ani, rata lunara cu cea mai mica dobanda, variabila, de la Garanti BBVA, este 1.922 lei, iar sumata totala de rambursat, dupa 25 de ani, insumeaza 578.176 lei.

Comparativ, la creditul cu cea mai mare DAE, de la BRD, cu dobanda fixa, este 2.377 lei, suma totala de rambursat ajungand la 703.873 lei.

Sursa: Bancherul.ro

Cum platesc rata la TBI Bank?

plata rata tbi bank

Plata ratelor la credite TBI se poate face in trei modalitati:

 1. Plata online, pe site-ul TBI Bank, la acest link.
 2. Plata automata a ratei in fiecare luna (recurenta), tot pe site-ul TBI Bank, la acest link.
 3. La terminalele Pay Point.

Iata informtiile detaliate prezentate de banca privind modalitatile de plata a ratelor:

Plata online 

Oricand, foarte simplu si rapid

Pentru a fi usor, am creat o platforma speciala unde puteti plati ratele, in 3 pasi simpli, cu cardul personal (debit). Introduceti CNP-ul titularului de cont si adresa email cu care v-ati inregistrat la semnarea contractului, alegeti contractul pentru care doriti sa faceti plata (daca aveti mai mult de unul), completati detaliile cardului si efectuati plata prin PayU, in siguranta.

Plata recurenta – serviciu automat de rambursare rapida 

Metoda de plata „Plata recurenta” consta in plata lunara a ratelor de credit prin debitarea automata a contului de card a carui referinta este introdusa de dvs. pe site-ul nostru https://tbibank.ro/plateste-rata. Prin bifarea casutei declarati in mod expres ca sunteti de acord cu activarea optiunii de plata recurenta.

Plata recurenta cu cardul reprezinta posibilitatea ca TBIBank sa retraga de pe cardul dumneavoastra, la data scadenta conform contractului dvs. de credit, respectiv, graficului de rambursare, suma minima de plata aferenta contractului/contractelor dvs. de credit. TBIBank va incepe sa retraga automat ratele lunare de plata incepand cu luna urmatoare activarii serviciului Direct Debit – Plata Recurenta, prin urmare pentru luna activarii se va procesa plata realizata, indiferent daca aceasta este mai mica sau mai mare decat suma datorata.

TBIBank va interoga contul Dvs. pentru a colecta automat sumele datorare aferente ratelor restante atat timp cat nu veti depasi 95 zile de intarziere. In cazul in care veti depasi 95 zile de intarziere va trebui sa utilizati o alta modalitate de plata. Puteti oricand renunta la optiunea de plata recurenta urmand urmatoarea procedura: apelati Contact Center TBIBank la numarul dedicat 021 529 86 00, solicitand anularea optiunii de plata recurenta.

Plata ratelor la contractul dvs. de credit este procesata de PayU S.A., care este un operator independent cu privire la aceasta prelucrare a datelor. Pentru a vedea detalii despre prelucrarea de date efectuata de PayU S.A., accesati https://romania.payu.com/declaratie-de-confidentialitate/ Datele dumneavoastra de card nu sunt prelucrate in niciun mod de TBIBank si nu vor fi stocate de PayU, acestea urmand sa fie stocate doar de institutia de autorizare a tranzactiei.

La punctele de incasare PayPoint 

Terminalele PayPoint sunt prezente aproape in orice punct comercial semnificativ. Plata la un terminal PayPoint se va face prin prezentarea codului de bare din extrasul de cont si a sumei de plata.

Cel mai apropiat partener PayPoint care ofera serviciile de care aveti nevoie este disponibil aici.

Care sunt comisioanele si cursul valutar pentru retragerea de bani la bancomatele Euronet?

comisioane_euronet_dynamic-currency-conversion-euronet_ATM-ExchangeRate-curs-de-schimb

ATM-urile Euronet au o reputatie proasta pentru costurile mari la retragerea de bani, in special in privinta cursului de schimb practicat pentru un serviciu denumit Dynamic Currency Conversion (DCC), considerat o inselatorie.

Euronet, care este, in ciuda numelui, o firma americana, nu este transparenta in privinta costurilor serviciilor, mai exact nu publica nicaieri care sunt comisioanele si cursul de schimb practicate la retragerea de bani de la bancomate.

Nu gasesti o lista de comisioane si nivelul cursului de schimb nici pe site-ul Euronet in limba romana, dar nici macar pe site-ul firmei-mama din America.

Slava Domnului ca macar are un numar de telefon (0374108282) la care raspunde cineva, insa nici de aici nu poti afla mare lucru: doar ca exista un comision fix, de 19,4 lei (nu 20 de lei!) pentru orice retragere de numerar.

Insa chiar si reprezentantul Euronet cu care am vorbit la telefon m-a atentionat sa fiu atent la cursul de schimb: „e mic, sa fiti foarte atent!”. Dar cat este? l-am intrebat. „Nu stim, se afiseaza doar la bancomat.”

Comparativ, toate bancile din Romania si Europa, precum si Mastercard si Visa, publica pe site-uri nivelul cursului de schimb in fiecare zi, precum si comisioanele de schimb valutar, conform normelor impuse de bancile nationale si de Banca Centrala Europeana.

Euronet, fiind o firma americana, probabil ca poate sa eludeze reglementarile europene, desi nu ar fi normal, pentru ca este vorba de servicii furnizate clientilor din Europa.

Angajatul Euronet a mai precizat ca ATM-urile Euronet functioneaza pe baza cursului de schimb, ceea ce inseamna ca de pe un card in lei nu poti scoate decat euro si invers, de pe un card in euro, doar lei.

Un cititor ne-a semnalat insa ca a putut scoate euro de pe un card in euro in Grecia, insa ulterior a descoperit ca i s-au aplicat comisioane foarte mari, in urma a doua conversii valutare: mai intai din euro in lei, apoi din lei inapoi in euro. 

In momentul publicarii articolului, in 2019, reprezentantii Euronet din Romania au refuzat sa ne ofere orice detalii despre comisioanele la retragerea de bani.(vezi aici detalii)

Situatia nu s-a schimbat de atunci pana acum. In ciuda faptului ca astfel de articole au aparut, ulterior chiar si in publicatii foarte cunoscute din patria-mama a Euronet, Statele Unite.

Intr-un articol din celebrul ziar Washington Post din toamna anului trecut este criticata Euronet pentru acelasi lucru: comisoanele ascuse la retragerile de bani.

Este oferit un exemplu in care pentru retragerea a 1.000 de euro, cu un card american la un bancomat Euronet din Grecia, comisionul a fost de 1.219 dolari (probabil ca este o greseala, iar comisionul a fost, de fapt, 121 de dolari, care oricum este exorbitant).

Detinatorul cardului a spus ca pe ecranul ATM-ului a vazut comisionul fix de 3,95 euro (cei 19,4 lei), dar nu si comisionul ascuns (marja) de 13% aplicat la cursul de schimb USD/EUR.

Washington Post a intrebat Euronet de ce nu afiseaza aceste comisioane ascunse, iar raspunsul a fost ca acestea se pot vedea la bancomate, cand se retrag banii.

Interesant este ca, in ciuda acestui articol din prestigioasa publicatie americana, precum si a proastei reputatii a Euronet in toata lumea, nimic nu s-a schimbat in practica firmei cu clientii cu privire la transparenta costurilor. Nu sunt afisate nici acum aceste comisioane pe site-ul Euronet si nu le poti afla nici la telefon, dupa cum am vazut.

Schema conversiei valutare

Schema prin care Euronet aplica acest comision prohibitiv, de 13%, este un asa-zis serviciu de conversie valutara, denumit Dynamic Currency Conversion (DCC) sau Conversie Valutara Dinamica.

Valoarea adaugata a acestui serviciu este catalogata, de fapt, un jaf, de catre utilizatorii de carduri, intrucat are un cost foarte ridicat, care ofera un beneficiu minuscul, respectiv afisarea sumei de bani in moneda locala (leul, in exemplul nostru) care va fi retrasa de pe cardul in lei, cand folosesti cardul in alta tara (Grecia) pentru retragerea unei sume in euro, dupa cum a scris Bancherul.ro, in 2019. (vezi aici articolul)

Atunci cand vrei sa scoti o suma de bani, pe ecranul bancomatului iti apare aceasta optiune, de retragere cu conversie, caz in care se aplica un curs valutar mai dezavantajos cu 13%. Alegerea corecta este asadar retragerea fara conversie.

Conversia Valutara Dinamica exista si la bancomatele unor banci din Romania, precum Raiffeisen Bank, la care comisionul este 8%.

Exemple de comisioane pentru retrageri de la bancomatele Euronet, cu optiunea Dynamic Currency Conversion

Pe baza informatiilor din publicatia americana, putem da cateva exemple de comisioane pentru retrageri de la bancomatele Euronet, cu optiunea de conversie valutara, luand in calcul comisionul fix, de 3,95 euro, si comisionul de schimb valutar, de 13% (vezi foto).

– Daca retragem 100 de euro, platim comisioane de 16,95 euro, adica primim 83,05 euro

– Daca retragem 200 de euro, platim comisioane de 29,95 euro, adica primim 170,05 euro

– Daca retragem 300 de euro, platim comisioane de 42,95 euro, adica primim 257,05 euro

– Daca retragem 500 de euro, platim comisioane de 68,95 euro, adica primim 431,05 euro

– Daca retragem 1.000 de euro, platim comisioane de 133,95 de euro, adica primim 866,05 euro

Stimata doamna,

Deblocarea cardului ar trebui sa se faca imediat, cel mai tarziu in aceeasi zi in care va actualizati datele personale cu noul buletin expirat, intrucat bancile au sisteme informatice moderne care nu necesita timp pentru astfel de operatiuni.

Va rog sa reveniti la mine, pentru a-mi spune daca vi s-a deblocat cardul, dupa ce ati fost la banca pentru a va actualiza datele personale cu noul buletin.

Cu stima,

Vasile Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Kedves asszonyom,

Az ok, amiért nem tudja újraindítani a myBRD alkalmazást, valószínűleg a bank mybrd alkalmazás újraaktiválásáért felelős számítógépes rendszerének működési hibája.

A BRD-nek gyakran vannak problémái az informatikai alkalmazások működésével.

Éppen ezért a mybrd alkalmazás újraaktiválásához az a megoldás, hogy panaszt tesz a BRD-nél a 0213026161 telefonszámon vagy e-mailben a mybrdcontact@brd.ro címen.

Kérem, térjen vissza hozzám a BRD-től kapott válasszal.

Üdvözlettel,
Vasile Pop Coman
újságíró
Reclamtiibanci.ro

Stimate domn,

Refinantarea inseamna acordarea unui nou credit care sa acopere integral vechiul imprumut.

Definitia refinantarii unui credit, conform OUG 52/2016 privind contractele de credit:

„refinanţarea creditului – rambursarea creditului în condiţiile în care suma pentru rambursarea anticipată a soldului creditului este obţinută în urma contractării unui alt credit.”

Conform Normei BNR nr.10 din 2005, „refinantarea inseamna finantarea creditului initial”, ceea ce inseamna obtinerea unui nou credit care sa acopere vechiul imprumut:

Art. 2. –(1) Instituţiile de credit sunt obligate să încadreze creditele destinate persoanelor fizice în una dintre următoarele categorii:  

 a) credit de consum – reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică în vederea sartisfacerii nevoilor personale ale solicitantului şi/sau ale familiei acestuia ori pentru achiziţionarea de bunuri, altele decât cele care se circumscriu unei investiţii imobiliare, în sensul prevăzut la lit. b);   

b) credit pentru investiţii imobiliare – reprezintă orice credit contractat de o persoană fizică, inclusiv credit ipotecar, având ca destinaţie dobândirea sau menţinerea drepturilor de proprietate asupra unui teren şi/sau unei construcţii, realizate sau care urmează să se realizeze, precum şi creditul acordat în scopul reabilitării, modernizării, consolidării sau extinderii unei construcţii ori pentru viabilizarea unui teren.   

(2) Încadrarea creditelor de refinanţare potrivit alin. (1) se va realiza în funcţie de categoria creditului iniţial a cărui rambursare este astfel finanţată.

BNR

Asadar, banca la care faceti refinantarea este obligata sa va acorde un nou credit cu aceeasi valoare a vechiului credit.

Daca nu s-a intamplat acest lucru, banca nu poate sa va oblige pe dumneavoastra sa acoperiti diferenta.

Sfatul meu este sa faceti o reclamatie la banca, in care sa solicitati modificarea valorii refinantarii, astfel incat aceasta sa acopere intreaga valoare a cardului de credit de la cealalta banca.

Va rog sa reveniti la mine cu raspunsul la reclamatie primit de la banca.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimata doamna,

Un transfer intre doua conturi Revolut, la fel ca un transfer interbancar, intre conturile aceleiasi banci, se face imediat, in cateva secunde, indiferent de ora sau ziua in care s-au trimis banii.

Iata detaliile publicate de Revolut privind transferurile intre utilizatori Revolut:

Trimiterea de bani către prieteni din lista mea de contacte

Asta e cea mai bună parte a aplicației – este ușor, instantaneu și gratuit! ⚡️

Apasă pe „Transfer” în ecranul de navigare principal din aplicație.

Orice prieten care are cont Revolut apare cu un „R” alb pe poză. Selectează prietenul dorit, alege moneda și suma pe care vrei să o trimiți și adaugă o notă sau un GIF. După aceea, apasă pur și simplu pe „Trimite” și banii vor apărea pe loc în contul său Revolut!

Dacă prietenul tău nu apare în lista de persoane de contact, pur și simplu adaugă o persoană nouă de contact apăsând pe (+) în colțul din dreapta sus. Urmează instrucțiunile și trage în jos de listă pentru a reîmprospăta persoanele de contact. Noul contact ar trebui să apară pe loc, cu un „R” alb lângă imagine.

Dacă nu ai numărul de mobil al prietenului, îl poți găsi dacă îl cauți după Revtagul unic pe care îl are.”

Revolut

Va rog sa reveniti la mine, pentru a-mi spune daca ati rezolvat problema cu transferul Revolut.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimate domn,

Nu este normal sa fiti taxati in plus pentru convorbiri in strainatate, fara sa fiti informat despre acest lucru de catre Vodafone.

De aceea, sfatul meu este sa faceti o reclamatie la Vodafone, in care sa cereti anularea facturii in care ati fost taxat suplimentar pentru apeluri internationale.

Reclamația la Vodafone o puteți face prin e-mail, la adresa persoane.fizice_ro@vodafone.com, pe site-ul Vodafone, completand formularul de la acest link, prin telefon, la numarul *222 intr-un magazin Vodafone.

Cum trebuie sa faceti reclamatia la Vodafone, conform procedurii publicate de firma:

Reclamatia la Vodafone o puteti face prin telefon (*222), prin e-mail (persoane.fizice_ro@vodafone.com sau persoane.juridice_ro@vodafone.com), pe site-ul Vodafone.ro, la acest link, prin posta (la adresa: Departamentul de Relații cu Clienții al Vodafone România, Clădirea Globalworth Tower, Strada Barbu Văcărescu, Nr.201, Etaj 4, București, Sector 2, România) sau in scris, la magazinele Vodafone.

„Reclamațiile trebuie să conțină numele și datele de contact ale clientului, inclusiv numărul de telefon, precum și descrierea aspectelor reclamate. Orice reclamație legată de serviciile și/sau produsele comercializate de către Vodafone, adresată în scris sau verbal, va primi răspuns în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la dată primirii acesteia de către Vodafone”, conform informatiilor publicate de Vodafone.

Reveniti va rog la mine, cu raspunsul la reclamatie primit de la Vodafone.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimata doamna,

Este posibil ca motivul pentru care nu puteti accesa aplicatia BRDoffice sa fie lucrarile de mentenanta anuntate de BRD in data de 2 februarie:

„Te informăm că în data de 02.02.2023, în intervalul 22:00 – 23:30, vor avea loc lucrări de mentenanță în urma cărora serviciul YOU BRD va fi indisponibil. Înregistrarea în YOU BRD, cât și mesajele de tip push notification pentru validarea tranzacțiilor e-commerce nu vor fi disponibile.”

Uneori, dupa astfel de lucrari de mentenanta, apliatiile BRD au probleme de functionare.

De aceea, va sfatuiesc sa faceti o reclamatie la BRD, in vederea solutionarii problemei privind functionarea aplicatiei BRDoffice.

Puteti face o reclamatie la BRD la numarul de telefon +4 021 302 6163, prin e-mail, la adresa mybrdcontact@brd.ro, prin completarea unui formular de pe site-ul BRD.ro, la acest link, sau la orice agentie BRD. Vedeti aici procedura de administrare a reclamatiilor la BRD.

Va rog sa reveniti la mine cu raspunsul la reclamatie primit de la BRD.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimate domn,

In Franta exista o institutie speciala unde se pot face reclamatii privind ligiile de munca, precum neplata salariului, care se numeste Le Conseil de prud’hommes.

Puteti face o reclamatie privind neplata salariului de fostul angajator la aceasta institutie franceza, Le Conseil de prud’hommes, prin completarea unui formular online, pe site-ul https://www.saisirprudhommes.com.

Cu privire la termenul maxim de efectuare a unui transfer interbancar in Franta, acesta este identic cu cel din orice alta tara europeana, inclusiv Romania, adica maxim o zi de la data platii.

Concret, daca transferul s-a facut astazi, banii trebuie sa ajunga in contul celeilalte banci (pe cardul Nickel) cel tarziu a doua zi.

Iata si informatiile publicate de Ambasada Romaniei in Franta cu privire la procedura de solutionare a conflictelor de munca in Franta:

Procedura de soluţionare a conflictelor de muncă

În situația aparitiei unui conflict de muncă va puteti adresa:

 • Conseil de Prud’hommes 
 • Sindicatelelor
 • Tribunalului competent din punct de vedere teritorial, dacă nu dispuneţi de resurse suficiente pentru a vă adresa unui avocat specializat în litigii de muncă.

A.Consiliul Prud’hommes este indreptatit sa reglementeze litigiile dintre salariaţi si angajatorii săi cu privire la:

 • contractul pe durata nedeterminată sau determinată,
 • contractul de ucenice,
 • contractul de insertie profesionala în alternanţă.

Competenta Consiliului Prud’hommes se exercită în cadrul tuturor etapelor contractului de muncă (încheierea, executarea şi încetarea sa). Pentru recunoaşterea existenţei sau valabilităţii unui contract de muncă, se face distincţia contract de muncă/ promisiune de angajare, pentru a putea recunoaşte o ruptură abuzivă de o promisiune de angajare.

 Acesta poate fi sesizat:

 • În ceea ce privesc diferendele referitoare la remuneraţie, timpul de lucru, discriminări, concedii, formare profesională;
 • În caz de litigii privind rezilierea contractului (motiv, indemnizaţii, etc).

B. In cazul apariţiei unor situaţii de incertitudine privind situaţia profesională sau dacă doriţi informaţii privind dreptul la muncă, vă puteţi adresa, în funcţie de natura activităţii societăţii, astfel:

C. Consiliul Prud’hommes competent din punct de vedere teritorial 

Consiliul competent este cel de la sediul societatii sau de la locul de executare a contractului de muncă. Dacă desfăşurarea contractului are loc în afara sediului societăţii (lucrători la domiciliu), solicitarea se adresează Consiliului Prud’hommes de la domiciliul salariatului.

Indiferent care va fi locul de muncă, salariatul poate sesiza întotdeauna Consiliul Prud’hommes de la locul de angajare sau sediul social al societatii angajatoare.


D. Sesizarea Consiliului (depunerea cererii)

Cererea se va formula prin scrisoare recomandată sau depusă la Secretariatul –Grefa Consiliului în termenele prevazute de lege (termenele de prescriptie între 6 luni si 5 ani; acestea sunt maximale, au rolul de a fixa o orientare pentru prescriptie). Se recomandă sesizarea cu celeritate a Consiliului Prud’homal pentru credibilitate şi pentru evitarea aplicării taxei tardive pentru reclamaţii. Depunerea cererii întrerupe aceste termene.

E. Concilierea

Ca şi regulă generală, tentativa de conciliere este obligatorie şi părţile (angajator şi salariat) se vor se prezenta personal sau vor fi reprezentate de un mandatar.

În cazul unui litigiu privind caracterul legal al concedierii (procedura, caracterul real şi serios al motivelor invocate de angajator) angajatorul şi salariatul pot conveni (sau, după caz, biroul de conciliere) acordarea unui termen pentru acord. Acest acord prevede vărsarea de către angajator în contul salariatului a unei indemnizaţii forfetare (suma este determinată potrivit baremului menţionat în cadrul articolului D.1235), în funcţie de vechimea în muncă a salariatului;

Baremul menţionat în articolului L. 1235-1 se determină astfel:

 • două luni de salariu daca salariatul justifică angajatorului o vechime mai mică de 2 ani;
 • patru luni de salariu dacă salariatul justifică angajatorului o vechime cuprinsă între 2 ani şi până la 8 ani;
 • 8 luni de salariu dacă salariatul justifică angajatorului o vechime cuprinsă între 8 ani şi până la 15 ani ;
 • 10 luni de salariu daca salariatul justifică angajatorului o vechime în muncă cuprinsă între 15 si 25 ani;
 • 14 luni de salariu daca salariatul justifica angajatorului o vechime in muncă superioara a 25 ani.

F. Judecata

Partile sunt convocate la judecată prin scrisoare. Decizia  se adoptă de Consilierii Prud’homali,  cu o majoritate absolută.

G. Căile de recurs:

Până la o anumită sumă a cererii, fixată prin Decret, Consiliul Prud’hommal statuează în această privinţă. Din acest moment, judecata este susceptibila de apel : curtea de apel poate fi sesizată şi poate rejudeca decizia luată de Consiliul Prud’hommes.

H. Procedura de urgenţă

Aceasta permite obţinerea unei decizii de urgenţă în anumite circumstanţe date. Consiliul Prud’hommal, poate:

 • să întreprindă toate măsurile  pentru remedierea disputei;
 • să prescrie măsuri conservatoare sau pentru prevenirea deteriorării sau stopării unei manifestări vădit ilegală, chiar şi în situatia de contestare serioasa;

2. Sindicatele

Potrivit prevederilor dispozitiilor Hotararii din 31 martie 1966, sunt representative de drept, următoarele confederatii sindicale:

A. Alte organizatii interprofesionale

În Franţa există uniuni sindicale, acestea nefiind reprezentative de drept:

Uniunile sindicale vor proba reprezentativitatea potrivit criteriilor legale. Judecatorul poate decide daca un sindicat raspunde criteriilor si este reprezentativ.

3. Tribunalul competent din punct de vedere teritorial

În situaţia în care nu dispuneti de mijloace financiare pentru a vă adresa unui avocat specializat în litigiile de muncă, puteti contacta Tribunalul din circumscripţia teritorială de domiciliu sau accesând electronic Secţiunea  “ Aide juridictionnelle“.

Acest ajutor jurisdicţional vă va permite beneficierea de reducerea/scutirea onorariilor datorate unui avocat.

Sursa: site-ul Ambasadei Frantei

Va rog sa reveniti la mine, daca aveti nevoie de ajutor pentru rezolvarea problemei cu plata salariului pe cardul Nickel.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimate domn,

Aplicatia George BCR poate fi instalata pe telefoane iPhone care au sistem de operare versiunea minim iOS 14.

In cazul telefoanelor cu sistemul de operare Android, este necesara versiunea minim 7.0.

In cazul dumneavoastra, daca iPhone-ul este mai vechi, cu versiunea sub 14, nu puteti instala aplicatia, singura solutie fiind utilizarea aplicatiei George pe un alt dispozitiv mobil sau desktop.

Va rog sa reveniti la mine, daca nu reusiti sa rezolvati problema cu aplicatia George.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimata doamna,

Care este mai exact problema la plata cu cardul in magazin? Ce mesaj va apare la POS?

Conform informatiilor pe pe site-ul Revolut, platile cu cardul sunt in prezent functionale (vezi foto).

Exista mai multe cauze pentru care este posibil sa nu puteti face plati cu cardul Revolut, conform informatiilor publicate de banca:

„De ce a fost refuzată plata mea cu cardul?

Unele dintre cele mai des întâlnite motive care determină refuzul cardului Revolut sunt:

 • Este posibil să nu ai un sold suficient pentru a efectua tranzacția.
 • Introducerea greșită a codului PIN/datei de expirare/codului CVC (verifică detaliile cardului selectând opțiunea „Afișează detaliile cardului” apăsând pe card în secțiunea „Carduri” din aplicație.
 • Refuz din cauza numărului excesiv de încercări de introducere a codurilor PIN/CVC incorecte SAU dezactivarea anumitor tipuri de plată (cu banda magnetică, contactless) în setările de securitate.
 • Cardul tău a fost înghețat (blocat) (dacă l-ai înghețat, vei vedea un buton „deblochează cardul” atunci când apeși pe card în secțiunea „Carduri” din aplicație; folosește butonul pentru „deblochează cardul”.
 • Probleme apărute la verificarea 3DS în cazul plăților online.
 • Tranzacții refuzate de sistemul nostru automatizat de securitate.

Dacă plata ta figurează ca fiind „în așteptare”, dar comerciantul ți-a spus că a anulat tranzacția, citește răspunsul la întrebarea frecventă „Am fost taxat pentru o plată refuzată”:

Dacă tranzacția a fost refuzată de către comerciant, dar tot ți-a fost încasată suma din cont, e posibil să fie din cauza unei probleme cu aparatul de carduri sau cu website-ul comerciantului.

Dacă vezi că plata figurează ca fiind „în așteptare”, dar comerciantul îți pot spune că a anulat tranzacția, de cele mai multe ori acest lucru înseamnă că pur și simplu nu va revendica fondurile. De asemenea, aceasta înseamnă că fondurile vor fi returnate automat de îndată ce perioada de așteptare se încheie (în general între 8 și 16 zile).

Pentru a verifica data la care fondurile tale vor fi eliberate, accesează istoricul tranzacțiilor tale și alege plata pe care dorești să o verifici. Când apeși pe plata respectivă, vei vedea data stornării sub locația plății. De obicei, plățile sunt stornate automat de către comerciant cu mult înaintea datei specificate, dar o plată în așteptare nu poate fi stornată din partea noastră înainte de data specificată.

Dacă tranzacția a fost refuzată, dar plata apare ca fiind finalizată, completează formularul nostru online de returnare a plății, ca să te putem ajuta cu această chestiune.

Pentru a trimite un formular de returnare a plății, accesează istoricul tranzacțiilor din aplicație, alege tranzacția pe care vrei să o raportezi și apasă pe „Raportează o problemă”. De acolo vei putea trimite un formular de returnare a plății.

Dacă în continuare tranzacția apare ca fiind în așteptare, fondurile ar trebui să fie creditate automat înapoi în contul tău. În acest caz, așteaptă 8 zile din momentul în care a fost efectuată plata înainte să trimiți formularul.

Echipa noastră ar trebui să te contacteze în câteva zile lucrătoare cu informații despre termenul de rezolvare estimat.

Din cauza sancțiunile internaționale în vigoare, momentan nu este posibilă efectuarea plăților cu cardul Revolut în Rusia și Belarus.

Revolut

Sfatul meu este sa verificati daca identificati una dintre situatiile descrise de mai sus. In caz contract, sfatul meu este sa trimiteti o reclamatie la Revolut, prin completarea unui formular online de pe site-ul Revolut sau prin e-mail, la adresa: formalcomplaints@revolut.com.

Va rog sa reveniti la mine cu raspunsul primit de la Revolut.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimate domn,

Nu este normal sa aveti sechestru pe masina fara sa fiti instiintat. Executorul judecatoresc are obligatia legala sa va trimita o somatie inainte de a pune sechestru pe masina:

Articolul 732 din Codul de Procedura Civila – Aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului:

(1) Dacă în termen de o zi de la comunicarea somației însoțite de încheierea de încuviințare a executării debitorul nu plătește suma datorată, executorul judecătoresc va proceda la sechestrarea bunurilor mobile urmăribile ale debitorului, în vederea valorificării lor, chiar dacă acestea sunt deținute de un terț.

Codul de Procedura Civila

Pentru ridicarea sechestrului pe masina, trebuie sa faceti o intelegere de plata cu creditorul (banca la care aveti datoria) sau cu executorul judecatoresc.

In caz contrar, masina poate fi retinuta si vanduta in vederea platii datoriilor.

Pentru rezolvarea problemei, trebuie sa faceti cereri la banca si la executorul judecatoresc, in vederea incheierii unui acord de plata privind achitarea datoriilor.

Va rog sa reveniti la mine cu raspunsurile primite de la banca si de la executorul judecatoresc.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimate domn,

Codul PIN poate fi inlocuit (regenerat) oricand, nu doar intr-o anumita luna, cum vi s-a spus de la sucursala BRD.

Puteti obtine un nou cod PIN prin trei modalitati:

 1. In orice agentie BRD
 2. La telefonul BRD: 021. 302.61.61
 3. Din aplicatia de mobile banking (YOU sau mybrd), in meniul carduri

Iata informtiile publicate de BRD:

Am uitat PIN-ul. Cum îl pot afla?

Pin-ul este un cod unic, setat automat de sistem. Pentru siguranța ta nimeni nu are acces la această informație iar în cazul în care l-ai uitat poti solicita regenerarea acestuia direct din aplicatia de mobile banking, din meniul “Carduri”, în orice agenție BRD sau apelând la serviciul MyBRD Contact: (021) 302.61.61, 0800 803 803.

După inregisitarea cererii de regenerare vei primi un mesaj pe numărul de telefon declarat la BRD prin care ți se solicită parola unică (ultimele 4 cifre din numărul de card şi ultimele 4 cifre din CNP, fără spaţii sau simboluri. Mai multe detalii aici. După confirmarea parolei vei primi noul cod PIN , tot prin SMS. Dacă ai solicitat regenerarea PINului, trebuie să îl utilizezi prima oara cardul la un bancomat.”

BRD

Va rog sa reveniti la mine, pentru a-mi spune daca ati reusit sa obtineti un nou cod PIN pentru cardul BRD.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimate domn,

Da, puteti transfera bani din contul Banca Transilvania (BT) sau din contul altei banci pe cardul Nickel, intrucat acesta functioneaza pe baza unui cont bancar international, denumit IBAN, prin care se pot face transferuri intre toate bancile din lume.

Asadar, pentru transferul banilor pe cardul Nickel trebuie doar sa stiti numarul IBAN-ului aferent cardului din Franta.

Va rog sa reveniti la mine, pentru a-mi spune daca ati rezolvat problema transferului de bani pe cardul Nickel.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro

Stimata doamna,

Din ceea ce spuneti reiese, in primul rand, lipsa comunicarii cu banca. De aceea, primul lucru pe care trebuie sa-l faceti este sa trimiteti la banca o cerere de solutionare pe cale amiabila a acestei probleme, astfel incat sa nu ajungeti in situatia de a fi executata silit, iar casa sa fie scoasa la licitatie si vanduta.

Banca trebuie sa va ofere o solutie de achitare a datoriei.

Puteti face o sesizare la Banca Transilvania (BT) pe site-ul Bancatransilvania.ro, completand un formular, la acest link.

Va rog sa reveniti la mine cu raspunsul primit de la banca, pentru a va ajuta sa rezolvati problema datoriei la BT.

Cu stima,

Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro
vasile.coman@reclamatiibanci.ro