Cum se inchide un cont la CEC Bank

reclamatie cec bank

Care este procedura de inchidere a unui cont pe persoana fizica la CEC Bank, conform Conditiilor generale de afaceri ale bancii:

XII. INCETAREA RELATIILOR DE AFACERI

1. Banca este indreptatita sa rezilieze contractele de cont ale unui Client, de plin drept, fara punere in intarziere, fara interventia instantelor de judecata si fara orice alte formalitati prealabile, oricand, daca se constata culpa acestuia, daca se diminueaza in vreun fel siguranta Bancii privind buna credinta, reputatia sau capacitatea Clientului de a asigura derularea oricarui contract cu Banca sau in cazul in care Conducerea Bancii decide astfel.

2. Banca poate denunta unilateral contractul-cadru si are obligatia de a notifica Clientul cu cel putin 2 luni inainte de denuntarea acestuia fara a aduce atingere prevederilor legale cu privire la nulitatea contractelor sau la imposibilitatea executarii acestora si nici a celor cu privire la dreptul partilor de a solicita incetarea contractului ca urmare a neindeplinirii culpabile de catre o parte a obligatiilor contractuale.

In cazul denuntarii, Clientul isi va executa toate obligatiile asumate, pana la data incetarii contractului.

3. Contul Curent se inchide la solicitarea Clientului sau din initiativa Bancii. 3.1. Contul curent se inchide la solicitarea Clientului in urmatoarele cazuri:
a)  la solicitarea scrisa a titularului

b)  la solicitarea societatii de baza, in baza unei cereri scrise pentru Clienti care au subunitati fara personalitate juridica sau puncte de lucru;

c) in cazul lichidarii persoanei juridice din initiativa proprie sau a lichidarii judiciare, situatie in care Clientul va prezenta unitatii Bancii unde s-a deschis contul urmatoarele documente:
– cererea de lichidare a contului, semnata de persoanele autorizate sa reprezinte legal Clientul, respectiv delichidatori numiti potrivit legii;

– hotararea organului competent sau orice alt document prevazut in statutul si/sau actul constitutiv precum si radierea de la Oficiul Registrului Comertului.

3.2. Contul curent se poate inchide din initiativa Bancii in urmatoarele cazuri:
a) in cazul in care timp de 12 luni contul nu prezinta alta miscare decat operatiuni reprezentand comisioanele datorate si dobanda bonificata la disponibilitatile existente, soldul contului este mai mic sau egal cu 50 lei sau echivalentul in valuta ori contul a acumulat debite aferente comisionului de administrare cont si/sau a tranzactiilor ce depasesc contravaloarea soldului creditor al contului;
b) in cazul in care se constata fraude sau suspiciuni de frauda cu privire la activitatea desfasurata de catre Client, precum si cu privire la realitatea celor declarate sau a documentelor furnizate de Client;
c) in cazul in care Clientul nu furnizeaza documente si/sau informatiile solicitate de Banca prevazute de masurile de cunoastere a clientelei aplicabile sau furnizeaza date si/sau documente false, incorecte;
d) incazul in care Clientul nu isi actualizeaza datele intermen de 30 zile de la modificarea acestora sau in termen de 60 zile de la data notificarii de catre Banca in acest sens;
e) in cazul in care, pe perioada derularii relatiei de afaceri, Clientul nu poate proba prin informatii sigure identitatea titularului, a reprezentantilor legali sau a beneficiarului real al contului sau a fondurilor, in vederea confirmarii / verificarii acestor informatii, ulterior solicitarii efectuate de catre Banca in acest sens;
f) in orice caz in care relatia de afaceri depaseste apetitul intern de risc al Bancii, inclusiv a riscului reputational, prin identificarea de informatii negative serioase, inclusiv participarea in activitati ilegale;
g) in cazul in care la efectuarea consultarii RECOM de catre Banca, Clientul apare ca fiind radiat din evidentele Oficiului Registrului Comertului ca urmare a dizolvarii societatii, Banca va inchide contul fara a notifica Clientul;
h) in cazul existentei unui numar repetat de incidente majore pe numele Clientului, asa cum sunt ele definite de reglementarile BNR in vigoare (ex.: incidente de plati majore, raportate de Banca, cu cecuri, bilete la ordin, cambii, datorii fata de Banca);
i) in cazul in care se produce un eveniment sau intervine o circumstanta (ex.: proceduri judiciare, arbitrale sau administrative initiate impotriva Clientului, procedura de dizolvare, producerea unor incidente legate de comportamentul Clientului in incinta Bancii etc.) care, in opinia rezonabila a Bancii, genereaza risc reputational sau juridic pentru Banca;
j) in cazul in care Clientul nu isi indeplineste obligatiile fata de Banca sau daca a incalcat legislatia in vigoare;
k) titularul/imputernicitul contului apare in una din listele publicate pe lista oficiala a M.A.E., fiind suspect de savarsirea sau finantarea actelor de terorism;
l) in situatia in care, dupa deschiderea unui cont, apar probleme legate de verificarea identitatii beneficiarului real si/sau de provenienta fondurilor, care nu pot fi solutionate, Banca va inchide contul si va restitui banii sursei de la care i-a primit, cu respectarea tuturor obligatiilor instituite prin legislatia privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, in cazul in care aceste informatii nu pot fi obtinute;
m) sursa fondurilor nu poate fi corect identificata sau declaratiile date de catre Client nu sunt conforme cu realitatea in raport cu activitatea tranzactionala sau sunt date in mod batjocoritor;
n) Clientul se face vinovat de utilizarea necorespunzatoare a instrumentelor de plata, inclusiv de emitere de cecuri fara acoperire sau de emitere de cambii si bilete la ordin care nu au fost onorate la scadenta;
o) in cazul in care, pe parcursul relatiei de afaceri, bonitatea Clientului/activitatea derulata nu mai corespund profilului de risc al Bancii si /sau prezinta riscuri considerate de Banca ca fiind inacceptabile;
p) Clientul nu coopereaza cu Banca si nu prezinta, la solicitarea Bancii, documente care sa permita acesteia verificarea datelor si informatiilor furnizate de Client, documente justificative ale tranzactiei, inclusiv verificarea sursei fondurilor implicate in activitatea Clientului;
q) Clientul nu respecta prezentele Conditii Generale de Afaceri ale Bancii

In toate cazurile mai sus mentionate, Banca poate bloca toate conturile clientului si poate restrictiona accesul Clientului la servicii, inclusiv servicii online, ca masuri adoptate pentru prevenirea/ combaterea/ inlaturarea oricaror riscuri legale, de frauda, operationale, de conformitate sau reputationale la care Banca ar putea fi expusa ca urmare a unor operatiuni bancare efectuate in legatura cu contul/conturile Clientului.

4. Banca respecta si aplica regimurilor sanctionatorii nationale, precum si cele internationale emise de catre UE, ONU si OFAC si asigura indeplinirea obligatiilor cu privire la raportarea oricaror tranzactii ce incalca sau asupra carora exista suspiciunea ca incalca aceste regimuri sanctionatorii. In aceste cazuri, Banca poate bloca accesul la serviciile si produsele financiare oferite Clientului si poate decide incheierea relatiei de afaceri.

Clientul va fi notificat, Banca avand dreptul inchiderii conturilor in termen de 60 zile de la Notificare, timp in care conturile pot fi blocate.

5. Raportul juridic derivat din deschiderea contului va putea sa inceteze si la initiativa Clientului, ai mputernicitilor acestuia sau a mostenitorilor pe baza inscrisurilor doveditoare ale calitatii si capacitatii de a dispune de cont.

6. Reprezentantii legali sau conventionali ai Clientului trebuie sa se prezinte la ghiseele Bancii in termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea optiunii privind reactivarea sau lichidarea contului. Dreptul la actiune in restituirea soldului creditor rezultat la inchiderea contului se prescrie in termen de 5 ani de la data inchiderii contului curent.

7. In situatia inchiderii contului din initiativa Bancii, se va proceda la calcularea si inregistrarea la zi a dobanzilor bonificate calculate la disponibilitatile existente in cont, iar contul va fi inchis dupa recuperarea creantelor datorate Bancii, inclusiv a spezelor si comisioanelor. La soldul contului inchis nu se bonifica dobanda. Orice sume existente in conturile Clientului vor fi transferate intr-un cont inactiv la dispozitia acestuia. Banca poate reclasifica sumele respective ca venituri ale Bancii, fara a afecta dreptul Clientului de a solicita aceste sume. Termenul de prescriptie, de 5 ani, se calculeaza de la data la care notificarea de inchidere a contului, transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunostinta Bancii, a fost efectiv primita de catre Client. Pentru pastrarea sumelor in conturi inactive, Banca poate percepe comisioane.

8. Contul Curent al Clientului nu se va inchide in situatia in care Clientul are si calitatea de imprumutat al Bancii (inclusiv codebitor sau coplatitor) in baza unui contract de credit, pana la rambursarea integrala a creditului, a dobanzilor si a comisioanelor aferente, daca detine produse de economisire cu cont curent atasat, sau contul curent este inclus in componenta unui pachet de produse si servicii, sau pana Banca va decide altfel. In aceste cazuri, Banca poate decide limitarea/ restrictionarea produselor si serviciilor oferite.

9. Este interzisa utilizarea, reproducerea, distribuirea, asocierea sau publicarea, sub orice forma si indiferent de scop, a numelui si logo-ului Bancii, de catre orice Client persoana fizica/juridica, fara acordul prealabil scris al Bancii pentru fiecare astfel de utilizare.
9.1. 
In cazul in care Clientul incalca obligatiile prevazute la art.8, Banca va proceda la rezilierea relatiilor de afaceri dintre cele doua parti.