Cum pot sa aflu daca o firma are datorii la banci?

„Vreau sa vad daca sunt datori la bănci pe firma.”


Raspuns

Stimate domn,

Puteti afla daca firma dumneavoastra are datorii la banci fie printr-o cerere facuta la o banca, in vederea consultarii bazei de date din Centrala Riscului de Credit (CRC) de la Banca Nationala a Romaniei (BNR), fie printr-o cerere in nume personal trimisa la BNR.

Cererea la BNR o puteti trimite prin email, la adresa, SecretariatStatistica[at]bnro.ro, dupa completarea documentului standard de la acest link, de pe site-ul BNR.

Bancile si IFN-urile raporteaza la CRC creditele cu valori mai mari de 20.000 de euro acordate persoanelor fizice si juridice.

Iata si alte informatii utile privind CRC, prezentate pe site-ul BNR:

Informare privind activitatea CRC

1. Ce este Centrala Riscului de Credit?

CRC este o bază de date care conţine informaţii referitoare la datele de identificare ale debitorilor, la creditele acordate acestora şi la angajamentele asumate în numele lor în lei sau în valută de către fiecare persoană declarantă, precum şi la fraudele cu carduri produse de către posesori. 

2. Unde funcţionează Centrala Riscului de Credit? Care este temeiul legal în baza căruia funcţionează aceasta?

CRC funcţionează la Banca Naţională a României, cu sediul în str. Lipscani nr. 25 sector 3 București cod 030031, în baza prevederilor: 

 1. Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi 
 2. Regulamentul BNR nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Riscului de Credit republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 18.07.2022).

Aceste reglementări pot fi accesate şi pe site-ul internet al Băncii Naţionale a României în secţiunea Legislaţie.

3. Cine raportează la Centrala Riscului de Credit?

La CRC raportează următoarele persoane declarante: 

 1. instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, instituţiile de plată şi instituţiile emitente de monedă electronică, care desfășoară activități de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. (d)  și/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative – persoane juridice române; 
 2. sucursalele din România ale instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special – persoane juridice străine.

4. Ce fel de informaţii se raportează la Centrala Riscului de Credit?La CRC se raportează următoarele informaţii de risc de credit: 

 1. datele de identificare ale debitorilor (persoane fizice şi juridice rezidente şi nerezidente): nume/denumire, cod numeric personal/cod unic de înregistrare (pentru debitorii rezidenţi) sau codul ţării urmat de informaţia solicitată de către persoana declarantă la deschiderea contului curent (pentru debitorii nerezidenţi), judeţul de domiciliu, ţara, activitatea, forma de proprietate, forma juridică de organizare, sectorul instituţional, sucursală a unei persoane juridice; 
 2. creditele acordate debitorilor şi angajamentele asumate in numele lor în lei sau în valută de către fiecare persoană declarantă pentru debitorii a cărui datorie individuală faţă de instituţia respectivă este mai mare sau egală cu 20.000 lei; 
 3. informaţii referitoare la componenţa grupului de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor, grup evidenţiat de fiecare persoană declarantă; 
 4. fraudele cu carduri produse de posesori.

5. Când se raportează fraudele cu carduri la Centrala Riscului de Credit?

Fraudele cu carduri se raportează atunci când se încalcă prevederile contractuale de către posesorii de card de debit şi/sau de credit şi suma  corespunzătoare nu mai este înregistrată la restanţe în evidenţele persoanelor declarante. Menţionăm că, această informaţie este raportată la CRC de către persoanele declarante în momentul constatării acesteia. 

6. Care este frecvenţa şi perioada de raportare la Centrala Riscului de Credit?

Raportarea la CRC se face în format electronic, lunar, prin Reţeaua de Comunicaţii Interbancare, între 01 – 17 ale fiecărei luni când se transmit informaţiile aferente lunii anterioare. 

7. Cât timp este menţinută informaţia raportată în baza de date a Centralei Riscului de Credit?

Informaţia raportată este menţinută în baza de date a CRC, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, republicat. 

8. Ce informaţii există despre persoanele fizice la Centrala Riscului de Credit? 

La CRC există următoarele informaţii de risc de credit: 

 1. datele de identificare ale debitorilor persoane fizice: nume, cod numeric personal sau codul ţării urmat de informaţia solicitată de către persoana declarantă la deschiderea contului curent (pentru debitorii nerezidenţi), judeţul de domiciliu, ţara şi sectorul instituţional; 
 2. creditele acordate debitorilor persoane fizice şi angajamentele asumate în numele lor în lei sau în valută de către fiecare persoană declarantă pentru debitorii a căror datorie individuală faţă de instituţia respectivă este mai mare sau egală cu 20 000 lei; 
 3. informaţii referitoare la componenţa grupului de persoane fizice şi/sau juridice care reprezintă un grup de clienţi aflaţi în legătură/un singur debitor, grup evidenţiat de fiecare persoană declarantă; 
 4. fraudele cu carduri produse de posesori. 

9. Dacă o persoană fizică/juridică a avut în trecut un credit cu care a fost înregistrată în baza de date a Centralei Riscului de Credit şi ulterior l-a achitat integral, mai figurează în această bază de date?

Da. Achitarea integrală a creditului nu presupune ştergerea din baza de date a informaţiilor deja raportate pe numele debitorului; acestea sunt menținute în baza de date a CRC în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, republicat.

10. Cine poate consulta informaţia din baza de date a Centralei Riscului de Credit şi în ce scop?

Potrivit prevederilor art. 24 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, republicat, persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC în vederea obținerii informației de risc de credit referitoare la orice persoană fizică sau juridică nonbancară, respectiv în baza art. 25, creditorii din statele membre pentru persoane fizice, respectând condițiile legale.

11. Cum trebuie să procedeze persoanele fizice pentru a obţine informaţii de la Centrala Riscului de Credit?

Persoanele fizice pot obţine informaţii de la CRC numai dacă le solicită în nume propriu. Pentru a obţine aceste informaţii trebuie remisă prin poştă o solicitare scrisă (în original) către Banca Naţională a României- Direcţia Statistică, datată şi semnată, pe adresa Str. Lipscani nr. 25, sector 3, Bucureşti, cod 030031 (secţiunea link-uri utile din cadrul prezentării CRC: persoane fizice) sau prin poșta electronică, la adresa disponibilă pe site-ul BNR. Cererea va fi însoţită de o copie lizibilă după buletin/carte de identitate/paşaport. 

Răspunsul la solicitare: 
 – va fi transmis prin poştă la adresa din actul de identitate ataşat solicitării sau la o altă adresă menţionată de solicitant care să asigure că predarea i se va face personal; 
 – poate fi ridicat personal de către solicitant de la sediul centralei Băncii Naţionale a României, dacă acest lucru este menţionat în solicitare;
– va fi transmis prin poșta electronică, pentru solicitările primite pe e-mail, la adresa indicată în cerere. 

În cazul în care răspunsul este ridicat personal de la sediul centralei Băncii Naţionale a României de către solicitant, acesta trebuie să se identifice cu originalul documentului ataşat la solicitare.

12. Se poate contesta corectitudinea informaţiilor din baza de date a Centralei Riscului de Credit?

Orice persoană raportată poate contesta corectitudinea informaţiilor înregistrate în baza de date a CRC pe numele său, prin intermediul persoanei declarante care i-a remis aceste informaţii, în conformitate cu procedura de conciliere prevăzută la art. 33 alin. 1 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, republicat.

13. Poate Centrala Riscului de Credit să rectifice/şteargă informaţiile aferente unui debitor existent în baza de date?

Nu, CRC nu poate rectifica sau şterge informaţia de risc de credit înregistrată în baza de date. Deoarece instituţiile de credit – persoane juridice române, sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine, instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul special, sucursalele din România ale instituţiilor financiare străine înscrise în Registrul special, precum și instituţiile de plată  și instituţiile emitente de monedă electronică, persoane juridice române, care desfășoară activități de creditare legate de serviciile de plată prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. (d)   și/sau e) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, în calitate de persoane declarante, răspund pentru veridicitatea şi integritatea informaţiei de risc de credit transmise la CRC (art. 35 din Regulamentul BNR nr. 2/2012, republicat) numai acestea pot proceda la rectificarea sau ştergerea informaţiilor din baza de date, în situaţia în care acestea au fost transmise eronat.

14. Ce tipuri de rapoarte furnizează Centrala Riscului de Credit?

Rapoartele furnizate de CRC persoanelor declarante sunt raportul „Informaţii existente în baza de date a Centralei Riscului de Credit” şi raportul „Fraude cu carduri” care conţin informaţii de risc de credit, fără a se preciza identitatea instituţiilor care au raportat aceste informaţii. Petenţii, persoane fizice pot obţine, în urma solicitării scrise (conform celor menţionate la pct. 11), un raport în care sunt specificate informaţiile de risc de credit şi denumirea persoanelor declarante care au raportat aceste informaţii.

15. În baza de date a Centralei Riscului de Credit există informaţii raportate de către lichidatorii desemnaţi de tribunal pentru gestionarea băncilor în faliment?

Da. În baza de date a CRC sunt informaţii raportate de către lichidatorii desemnaţi de tribunal pentru gestionarea băncilor în faliment, şi anume: Banca de Investiţii şi Dezvoltare S.A., Banca Internaţională a Religiilor S.A., Banca Română de Scont S.A., Banca Columna S.A. şi Nova Bank S.A.

16. Centrala Riscului de Credit este singura bază de date referitoare la credite şi sume restante provenite din întârzierea sau neplata ratelor unui credit?

Nu. Biroul de Credit S.A. (la care acţionari sunt o parte din instituţiile de credit) monitorizează informaţiile despre creditele acordate persoanelor fizice. 

17. Există structuri similare Centralei Riscului de Credit în Europa?

Da. În Europa există Registrul Central al Creditelor în Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Portugalia, Slovacia, Slovenia şi Spania. Sistemele din aceste ţări funcţionează în băncile centrale, în baza unor principii general acceptate pe plan internaţional. 

18. Cum sunt protejate datele cu caracter personal la Centrala Riscului de Credit ?

CRC prelucrează datele cu caracter personal, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate în Regulamentul BNR nr. 2/2012, republicat, respectând prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD)

Alte informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi obținute de pe pagina Date cu caracter personal

Sursa: BNR.ro

Va rog sa reveniti, daca aveti nevoie de ajutor privind Centrala Riscului de Credit.

Cu stima,
Vasile Pop Coman
jurnalist
Reclamatiibanci.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


2 + 9 =