Proiectul de lege privind amanarea ratelor la credite


Raspuns www.ReclamatiiBanci.ro

Proiectul de Ordonanta de Urgenta publicat de Ministerul Finantelor privind amanarea ratelor la credite:

Ordonanța de urgență nr. /2022
privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de bănci și instituții
financiare nebancare anumitor categorii de debitori


Având în vedere contextul actual caracterizat de creșterea prețurilor, inclusiv la
alimente și utilități, determinată direct sau indirect de criza energetică și de războiul
dintre Rusia și Ucraina,


Luând în considerare creșterea ratei inflației până la 13,76% la sfârșitul lunii
aprilie a anului curent, inflația fiind pe o traiectorie ascendentă încă din toamna anului
2021, pe fondul acutizării crizei energetice europene,


Având în vedere Raportul BNR asupra inflației din luna mai 2022 prin care se
estimează că rata anuală a inflației va rămâne la niveluri de peste 10% până în
trimestrul II al anului 2023, urmând ca în primul trimestru al anului 2024 să scadă la un
nivel de 6%,


Faptul că evoluția conflictului militar din Ucraina, contextul geopolitic și
impunerea de sancțiuni au intensificat problemele pe latura ofertei care afectau deja
o serie de piețe cheie la nivel global, în special cele ale materiilor prime, acest fapt
generând presiuni inflaționiste suplimentare și încetiniri de ritm ale activității
economice,


Creșterea accentuată a costurilor de împrumut, de la începutul anului curent
indicele ROBOR la 3 luni înregistrând o dublare de la aproximativ 3% la 6%,


Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru combaterea efectelor negative
care influențează situația economică a unor categorii de debitori și având în vedere că
prevenirea unui impact negativ generalizat al creșterii prețurilor vizează interesul
general public iar contextul mai sus prezentat constituie o situație de urgență și
extraordinară, cu impact general, care nu a putut fi previzionată și pentru care nu
există alte mijloace de diminuare a riscurilor pentru economie, reglementarea acestei
situații nu poate fi amânată,


Întrucât conform reglementărilor actuale este permis împrumutătorilor,
instituții bancare și nebancare, să amâne la plată creditele oricărui debitor afectat de
criza actuală,


În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. – În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai
jos au următoarele semnificații:
a) creditori – instituții de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările
ulterioare, și instituții financiare nebancare definite potrivit Legii nr. 93/2009 privind
instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, precum și sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din străinătate
care desfășoară activitate pe teritoriul României;
b) debitori – persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale și întreprinderile familiale ce funcționează potrivit Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale,
profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de forma
de exercitare a profesiei și persoanele juridice din contractele de credit, respectiv
leasing, cu excepția instituțiilor de credit definite potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 99/2006 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007,
cu modificările și completările ulterioare;
c) scrisoare de garanție – angajamentul irevocabil și necondiționat prin care Fondul
Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, denumit în
continuare F.N.G.C.I.M.M., se obligă în numele și contul statului să plătească
creditorului sumele care reprezintă dobânzi amânate la plată aferente creditelor,
contractate de persoane fizice, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009
privind unele măsuri în vederea implementării programului „Noua casă”, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările
ulterioare, care beneficiază de facilitatea de suspendare a plăților în condițiile
prezentei ordonanțe de urgență, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului
acordat de către Ministerul Finanțelor, acordă o garanție în numele și contul statului în
baza convenției încheiate cu creditorul prevăzut la lit. a). Valabilitatea scrisorii de
garanție este de maximum 5 ani;
d) garant – statul prin Ministerul Finanțelor reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru
garanțiile acordate în numele și contul statului;
e) garanție de stat – angajament expres, necondiționat și irevocabil asumat de
F.N.G.C.I.M.M., în numele și în contul statului, care acoperă pierderea suportată de
creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garanție
prevăzute la lit. c);
f) riscul de credit – riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și
capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitorii persoane fizice a obligațiilor ce
le revin de rambursare a dobânzilor suspendate la plată, aferente facilității garantate
de stat.
g) activ net – diferența între totalul activelor si totalul datoriilor debitorilor
constituiți potrivit Legii societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și
completările ulterioare.


Art. 2. – (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru
consumatori, cu modificările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 51/1997
privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor,
reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către
creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o
perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.
(2) Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligațiilor de plată pentru
fiecare împrumut, potrivit prezentei ordonanțe de urgență .
Sunt exceptate de la aplicarea prezentei ordonanțe de urgență facilitățile revolving,
inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, a overdraft-ului și a liniilor de credit acordate
atât debitorilor persoane fizice, cât și debitorilor persoane juridice.
(3) Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor , precum
și în Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare
a programului „Noua casă”, cu modificările și completările ulterioare, poate fi depășită
cu o perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.
(4) Pentru debitorii persoane fizice pentru care prelungirea maturității creditelor
depășește limita de vârstă prevăzută prin reglementările creditorilor, aceștia
procedează la restructurarea creditelor cu încadrarea în limita de vârstă.
(5) Facilitatea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată doar pentru creditele care nu
au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației
de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor
de plată.
(6) Măsura prevăzută la alin. (1) se acordă exclusiv debitorilor care au fost afectați
financiar de situația gravă generată de criza actuală, conform normelor de aplicare a
prezentei ordonanțe de urgență, așa cum rezultă din evaluările efectuate de creditori
cu privire la îndeplinirea cerințelor din prezenta ordonanță de urgență.
(7) Pe perioada aplicării facilității de amânare la plată, debitorii persoane juridice,
cu excepția întreprinderilor publice așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și
completările ulterioare, nu pot distribui și nu pot plăti dividende și nu pot acorda sau
rambursa credite către acționari.


Art. 3. – (1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal,
dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în
format letric sau prin mijloace electronice de comunicare, la datele de contact
stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit
de creditor, cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care
devin aplicabile prevederile prezentei ordonanțe de urgență conform art. 7. Solicitarea
trebuie însoțită de declarațiile pe proprie răspundere prevăzute la art. 6.
(2) Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligația
de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital,
dobânzi și comisioane, pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9
luni.
(3) Creditorul analizează solicitarea și o aprobă în termen de 30 de zile de la data
primirii solicitării care îndeplinește cerința de la alin.(1), dacă sunt îndeplinite
condițiile din prezenta ordonanță de urgență.
(4) Pentru solicitările aprobate conform alin. (3), prelungirea duratei contractuale
menționate la art. 2 produce efecte de la data la care debitorul a comunicat
creditorului solicitarea de suspendare.


Art. 4. – (1) Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror
plată este suspendată potrivit art. 2 se capitalizează la soldul creditului existent la
finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata
rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de
suspendare. Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare,
se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru creditele contractate de persoane
fizice, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare,
dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor
contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu
celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este
0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare
egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Acest
regim nu se aplică plăților scadente în perioada de amânare la plată potrivit prezentei
ordonanțe de urgență, aferente creanței prevăzute de art. 4 alin. (2) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele
acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de
debitori, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Plățile scadente aferente creanței prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr. 37/2020, cu modificările și completările ulterioare, pot fi
amânate la plată pe perioada prevăzută la art. 2 alin.(1), fără percepere de dobânzi
pentru această perioadă. Plata de către debitor a sumelor astfel amânate se
efectuează, ulterior perioadei de suspendare acordate potrivit prezentei ordonanțe de
urgență, eșalonat numai pe durata rămasă, determinată conform prevederilor
dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020.


Art. 5. – (1) Statul român, prin Ministerul Finanțelor, garantează în proporție de 100%
plata dobânzii calculate potrivit art. 4 alin. (2) aferentă creditelor contractate de
debitori persoane fizice în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și
completările ulterioare.
(2) În scopul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare,
Ministerul Finanțelor este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii
de scrisori de garanție în numele și în contul statului în favoarea creditorilor. Acordarea
și derularea garanțiilor de stat se realizează pe baza unei convenții de garantare și
implementare încheiate între F.N.G.C.I.M.M. și creditori. În aplicarea prezentei
ordonanțe de urgență, Ministerul Finanțelor elaborează normele de aplicare, care
cuprind și modelul convenției de garantare și implementare, care se aprobă prin Ordin
al ministrului finanțelor în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență.
(3) Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de
urgență se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale. În termen de
30 de zile de la data la care solicitarea a fost aprobată în baza documentației complete transmise de debitor, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate
pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor
guvernamentale, toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin. Efectele
modificării contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență
se extind prin efectul legii asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care
au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de
credit astfel modificat, și devin opozabile acestora fără încheierea de acte adiționale
și fără acceptul expres al acestora. Perioada de valabilitate a garanțiilor aferente
creditelor se prelungește corespunzător perioadei cu care se prelungește creditul ca
urmare a amânării la plată.
Fiecare creditor informează o singură dată, cel târziu până în data de 30 august 2022,
inclusiv garantul cu privire la creditele garantate de acesta, care fac obiectul amânării
la plată conform prezentei ordonanțe de urgență.
(4) Fiecare creditor comunică F.N.G.C.I.M.M. pe propria răspundere valoarea totală
a angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plată conform
graficelor de eșalonare a plății sumelor reprezentând dobânzi datorate de debitori
potrivit alin. (1).
(5) După efectuarea plății valorii de executare a garanției de Ministerul Finanțelor,
F.N.G.C.I.M.M. întocmește un titlu de creanță prin care se individualizează obligațiile
de plată ale persoanelor fizice beneficiare ale facilității prevăzute la alin. (1). Titlul de
creanță devine titlu executoriu în condițiile legii.
(6) Sursa de plată a garanțiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele și contul
statului pentru facilitatea prevăzută la alin. (1) este bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, titlul „Alte transferuri” cod 55, alin. „Sume
rezultate din executarea garanțiilor acordate din bugetul de stat” cod 55.01.50.
(7) Creanțele rezultate din plata garanțiilor de stat acordate în baza prezentului
articol, respectiv sumele plătite creditorilor în baza scrisorilor de garanție, sunt creanțe
bugetare și se recuperează de la debitori de către organele fiscale competente ale
Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
(8) Sumele încasate conform alin. (7) sunt venituri ale bugetului de stat.
(9) Pentru neplata la scadenţă a obligaţiilor rezultate din executarea scrisorilor de
garanţie, debitorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor
Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se calculează
începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din executarea scrisorii de
garanție şi până la data stingerii inclusiv, se comunică şi se recuperează de către
organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit
prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare .
(10) Regimul prevăzut la art. 4 alin. (3) nu afectează termenii și condițiile în care a
fost acordată garanția statului potrivit dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului
nr. 37/2020.

p
Art. 6. – (1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și
comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2), debitorii definiți la art. 1 lit. b), cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
a) prezintă declarația pe propria răspundere, cu privire la afectarea, în sensul
scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei rezultatelor lunare pe
ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu
perioada similară a anului 2021. În situația debitorilor care nu au o perioadă similară
de raportare în anul 2021, fiind înființați cu mai puțin de 1 an în urmă, analiza se va
realiza prin raportare la media rezultatelor de la înființare. Rezultatul lunar se
determină potrivit normelor de aplicare prevăzute la art. 5 alin. (2);
b) prezintă declarația pe propria răspundere că nu vor distribui și nici nu vor plăti
dividende pe perioada aplicării facilității de amânare la plată și nu vor acorda sau
rambursa credite către acționari, cu excepția întreprinderilor publice așa cum sunt
definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;
c) nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în
legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 (șase) luni anterioare datei
solicitării;
d) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului,
conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului
Comerțului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
e) prezintă declarația pe propria răspundere că nu înregistrează un nivel al activului
net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit bilanțului la
31.12.2021 depus și înregistrat la autoritățile fiscale, după caz;
f) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor
agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență.
(2) – Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor
în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2), debitorii definiți la art. 1 lit. b),
persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să nu se afle în incapacitate de plată la data solicitării suspendării rambursării
creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;
b) prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la creșterea cu minimum 25%
a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale,
în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu
perioada similară a anului 2021;
c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor
agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență .


Art. 7. – Prevederile prezentei ordonanțe de urgență vor fi aplicabile începând cu cea
de a 7-a zi calendaristică de la data aprobării normelor de aplicare, prevăzute la art. 5
alin.(2).


Art. 8. – Banca Națională a României emite reglementări privind modalitatea,
periodicitatea și formularele de raportare a expunerilor care fac obiectul prezentei
ordonanțe de urgență, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență.
Nicolae – Ionel CIUCĂ,
Prim ministru

Postat in data: 21 iun., 2022

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


8 × = 24