Cum se face amanarea ratelor la credite

Care sunt conditiile pentru amanarea ratelor la credite?


Raspuns

Cum se face amanarea ratelor la credite, conform proiectului de Ordonanta de Guvern publicat de ministerul finantelor:

Cine si cum poate cere amanarea ratelor

 • Obligația de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 aprilie 2022, se suspendă la cererea debitorului pentru o perioadă cuprinsă între minimum o lună și maximum 9 luni.
 • Debitorii pot beneficia o singură dată de suspendarea obligațiilor de plată pentru fiecare împrumut, potrivit prezentei ordonanțe de urgență .
 • Sunt exceptate de la aplicarea prezentei ordonanțe de urgență facilitățile revolving, inclusiv cele de tipul cardurilor de credit, a overdraft-ului și a liniilor de credit acordate
  atât debitorilor persoane fizice, cât și debitorilor persoane juridice.
 • Poate fi acordată doar pentru creditele care nu
  au înregistrat restanțe în ultimele 6 luni înainte de data solicitării suspendării obligației
  de plată și nu înregistrează restanțe nici la data solicitării de suspendare a obligațiilor
  de plată.
 • Se acordă exclusiv debitorilor care au fost afectați
  financiar de situația gravă generată de criza actuală, conform normelor de aplicare a
  prezentei ordonanțe de urgență, așa cum rezultă din evaluările efectuate de creditori
  cu privire la îndeplinirea cerințelor din prezenta ordonanță de urgență.

Conditii care trebuie indeplinite

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2), debitorii definiți la art. 1 lit. b), persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să nu se afle în incapacitate de plată la data solicitării suspendării rambursării creditului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;

b) prezintă declarația pe propria răspundere cu privire la creșterea cu minimum 25% a cheltuielilor medii lunare, ca urmare a creșterii prețurilor în contextul crizei actuale, în ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată comparativ cu perioada similară a anului 2021;

c) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență .

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2), debitorii definiți la art. 1 lit. b), cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) prezintă declarația pe propria răspundere, cu privire la afectarea, în sensul scăderii, în contextul crizei actuale, cu minimum 25% a mediei rezultatelor lunare pe ultimele 3 luni anterioare solicitării suspendării obligațiilor de plată, comparativ cu perioada similară a anului 2021. În situația debitorilor care nu au o perioadă similară de raportare în anul 2021, fiind înființați cu mai puțin de 1 an în urmă, analiza se va realiza prin raportare la media rezultatelor de la înființare. Rezultatul lunar se determină potrivit normelor de aplicare prevăzute la art. 5 alin. (2);

b) prezintă declarația pe propria răspundere că nu vor distribui și nici nu vor plăti dividende pe perioada aplicării facilității de amânare la plată și nu vor acorda sau rambursa credite către acționari, cu excepția întreprinderilor publice așa cum sunt definite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

c) nu au fost înregistrate incidente de plată la Centrala Incidentelor de Plăți în legătură cu bilete la ordin sau cecuri, în ultimele 6 (șase) luni anterioare datei solicitării;

d) nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului și nu a fost începută o procedură de executare silită de către un alt creditor;

e) prezintă declarația pe propria răspundere că nu înregistrează un nivel al activului net sub nivelul unei valori egale cu jumătate din capitalul social, potrivit bilanțului la 31.12.2021 depus și înregistrat la autoritățile fiscale, după caz;

f) nu beneficiază, la data solicitării, de o soluție/un plan de restructurare a datoriilor agreat, de comun acord cu creditorul, în ultimele 3 luni anterioare intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Care este procedura de amanare a ratelor

 • Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal,
  dobânzilor și comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în
  format letric sau prin mijloace electronice de comunicare, la datele de contact
  stipulate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanță oferit
  de creditor, cel mai târziu în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care
  devin aplicabile prevederile prezentei ordonanțe de urgență conform art. 7. Solicitarea
  trebuie însoțită de declarațiile pe proprie răspundere prevăzute la art. 6.
 • Creditorul analizează solicitarea și o aprobă în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării care îndeplinește cerința de la alin.(1), dacă sunt îndeplinite condițiile din prezenta ordonanță de urgență.
 • Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data la care debitorul a comunicat creditorului solicitarea de suspendare.
 • Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiționale.
 • În termen de 30 de zile de la data la care solicitarea a fost aprobată în baza documentației complete transmise de debitor, creditorul notifică debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.
 • În cazul creditelor garantate, inclusiv al celor garantate în cadrul programelor guvernamentale, toate garanțiile aferente contactului de credit se mențin. Efectele modificării contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se extind prin efectul legii asupra oricăror codebitori, garanți, inclusiv fideiusori, care
  au garantat obligația debitorului, precum și a oricăror alte părți ale contractului de credit astfel modificat, și devin opozabile acestora fără încheierea de acte adiționale și fără acceptul expres al acestora. Perioada de valabilitate a garanțiilor aferente creditelor se prelungește corespunzător perioadei cu care se prelungește creditul ca urmare a amânării la plată.
  Fiecare creditor informează o singură dată, cel târziu până în data de 30 august 2022, inclusiv garantul cu privire la creditele garantate de acesta, care fac obiectul amânării la plată conform prezentei ordonanțe de urgență.

Rata creste dupa amanare

 • Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată potrivit art. 2 se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plătește eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. Comisioanele amânate la plată, în sold la finele perioadei de suspendare, se plătesc conform graficului revizuit, ulterior perioadei de suspendare.
 • pentru creditele contractate de persoane fizice, în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2009 (Prima Casa), aprobată cu modificări
  și completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările și completările ulterioare, dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit și reprezintă o creanță distinctă și independentă în raport cu celelalte obligații izvorâte din contractul de credit. La această creanță dobânda este 0% și plata de către debitor a acestei creanțe se va face eșalonat, în 60 de rate lunare
  egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *


6 + = 11